OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

Syndyk Masy Upadłości

 Korporacji Budowlanej BUDMAX Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Polkowicach

  

ogłasza przetarg w dniu 20.10.2016 r. o godz. 10.00 na sprzedaż z wolnej ręki na podstawieart. 323 i art. 326 ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze:

 zorganizowanej części przedsiębiorstwa:

 Oddział w Grudziądzu /były Zakład Warma Grudziądz/ ul. Lotnicza 21, 86-300 Grudziądz

 wchodzącej w skład przedsiębiorstwa: Korporacja Budowlana Budmax Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Polkowicach.

 

Oferty należy składać wyłącznie w formie pisemnej, w terminie do dnia 19.10.2016 r. do godz. 15.00, osobiście lub za pośrednictwem poczty w sekretariacie siedziby upadłego przy ul. Działkowej 2 w Polkowicach, w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem: „OFERTA NA PRZETARG W DNIU 20.10.2016 r.) - liczy się data fizycznego wpływu oferty.

Wadium w wys. 60.450 zł (sześćdziesiąt tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych) należy wpłacić  na konto spółki nr 98 1020 5226 0000 6102 0309 9355 w Banku PKO BP SA do dnia 19.10.2016 r. – liczy się data wpływu środków na konto.

Regulamin przetargu wraz z wykazem majątku oraz opisem przedmiotu przetargu znajduje się na stronie internetowej www.budmax.info. Regulamin ten nie ma zastosowania w częściach w jakich dotyczy innych, niż  Oddział w Grudziądzu /były Zakład Warma Grudziądz/,  składników majątkowych masy.

Szczegółowe informacje na temat przetargu można uzyskać telefonicznie pod numerem telefonu 661-940-523 oraz  661-940-410 lub osobiście w siedzibie spółki, przy ul. Działkowej 2         w Polkowicach, w dni robocze w godzinach od 8.30 do 15.30.

Nieruchomości i ruchomości wchodzące w skład sprzedawanego Oddziału w Grudziądzu /były Zakład Warma/ ul. Lotnicza 21, 86-300  Grudziądz można oglądać po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu.

Oferty niespełniające warunków przetargu opisanych w Regulaminie Przetargu nie będą rozpatrywane.

  DOKUMENTY DO POBRANIA:

- Regulamin

- Oświadczenie Oferenta

- Załącznik nr 1

 

UWAGA: w zakładce "Oferty sprzedaży bez przetargu" została umieszczona nowa oferta

                                                                                                                               

Firma BUDMAX Sp. z o.o została utworzona w wyniku połączenia dwóch samodzielnych Spółek, ZBM Maxbud i ZBM Budim działających niezależnie na rynku od 1994 r., a utworzonych w wyniku przekształceń KGHM Polska Miedź S.A., z wydziału budowlanego o 40 letnich tradycjach. W listopadzie 2006 r. firma zmieniła nazwę na Korporacja Budowlana BUDMAX Sp. z o.o.

W obecnej chwili jest w upadłości likwidacyjnej - pod nazwą BUDMAX Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej.

Doświadczenie zdobywaliśmy przy realizacji Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego oraz znajdujących się w jego obrębie miast i gmin. Jako samodzielny podmiot, mamy na swoim koncie wiele znaczących realizacji wykonywanych pod kierunkiem doświadczonej kadry inżynieryjno-technicznej. Wyróżnienia "Gazele Biznesu", przyznawane rokrocznie dla KB BUDMAX Sp. z o.o. w rankingu najbardziej dynamicznych i wiarygodnych firm opracowywanym przez Puls Biznesu, potwierdzają ukierunkowanie strategii firmy na rozwój i nowoczesność.

 Pragnąc zapewnić najwyższą jakość świadczonych usług, rozpoczęliśmy procedurę wdrażania Systemu Zarządzania Jakością wg. normy ISO 9001:2000.

 Proponujemy nasze usługi w charakterze Generalnego Wykonawcy, Inwestora Zastępczego, Kooperanta, w następujących dziedzinach:

         usługi budowlano - montażowe:

         budownictwa użyteczności publicznej ;

         kompleksowe budownictwo osiedli mieszkaniowych ;

         budownictwo szkieletowe drewniane ;

         remonty i adaptacje obiektów zabytkowych ;

         budownictwo obiektów przemysłowych ;

         montaż maszyn i urządzeń ciągów technologicznych ;

         wykonanie i montaż konstrukcji stalowych wraz z obudową ;

         zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowych ;

         wznoszenia konstrukcji inżynierskich, w tym montażu górniczych wież szybowych ;

         zabezpieczenie konstrukcji żelbetowych przed działaniem środowisk kwaśnych w technologii SUREGRIP.

         usługi remontowe:

         usuwanie skutków szkód górniczych ;

         montaż i remonty maszyn i urządzeń ciągów technologicznych ;

         napraw i zabezpieczenia konstrukcji żelbetowych i murowych - materiałami firm : SIKA, PCI, DEITERMANN , SCHOMBURG , EPASIT,

        SUREGRIP; zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowych ;

         usługi instalacyjne:

         instalacje wodno-kanalizacyjne zarówno sieci wewnętrznych jak i zewnętrznych ;

         rurociągi przemysłowe ;

         instalacje elektryczne, teletechniczne,oraz sieci niskiego i średniego napięcia ;

         instalacje budownictwa inteligentnego.

         usługi stolarskie:

         prefabrykowane konstrukcje dachowe.

Nasi pracownicy, legitymują się stosownymi uprawnieniami i certyfikatami wydanymi przez właścicieli technologii i instytucje do tego uprawnione.

Zachowując tradycje solidnego wykonawstwa oferujemy najlepsze rozwiązania i materiały. Stosujemy w swojej pracy zarówno technologie sprawdzone i stosowane od lat, jak i nowatorskie rozwiązania.

Wysoko wyspecjalizowana kadra techniczna we wszystkich branżach, nowatorska myśl techniczna, wdrażanie nowoczesnych technologii i najnowszej generacji sprzęt umożliwia realizację przedsięwzięć (inwestycje, remonty, modernizacje) we wszystkich rodzajach budownictwa jako kompleksowe pod klucz lub w poszczególnych branżach.

KB BUDMAX Sp. z o.o. posiada zaplecze socjalne i techniczno magazynowe wyposażone w sposób pozwalający na wstępne przygotowanie i scalenie poza placem budowy gotowych elementów i półprefabrykatów, co znacznie przyśpiesza procesy produkcyjne.

 Mamy nadzieję, że przedstawione informacje zaciekawią Państwa i pozwolą na rozpoczęcie owocnej długoterminowej współpracy, z korzyścią dla obu stron.